Справка

שיעור בחוצות

7/Jul/2022

המורים של האולפן, שהמחלקה מפעילה במרכז התנוע השומר הצעיר בריו דה ז'נרו, ערכו שיעור "קצת שונה" או במלים אחרות, חדשני ומרענן.

השיעור עבר ברחובות העיר ובו השתלבו לימוד מלים ומושגים חדשים עם העמקת הידע של התלמידים בהיסטוריה של הקהילה היהודית בריו ושירי אהבה בעברית. .כל המשתתפים  נהנו מאוד מחידוש פדגוגי זה!