Text

כללי:

המחלקה לעידוד עליה של ההסתדרות הציונית העולמית משיקה פרויקט בשם "גאולה".

התוכנית מיועדת לפיתוח מנהיגות לציונות ועידוד עליה בקרב נשים צעירות, מישראל
ומחו"ל, בהשראת דמותה ופועלה של גאולה כהן.

פעילותה הציבורית כמובילת המאבק לעליית יהודי בריה"מ ואתיופיה, לצדק חברתי
ולזכותנו על ארץ ישראל, זיכתה אותה ולמקום של כבוד והערכה בין המנהיג ות שהובילו
את העם היהודי לדורותיו.

מטרות התוכנית:

 • תוכנית גאולה תכשיר ותפתח את כישורי ההנהגה של נשים צעירות בעולם היהודי.
 • תוכנית גאולה תחזק את הקשר ואת שיתוף הפעולה בין מנהיגות נשים צעירות
  מהתפוצות ומישראל למען עידוד עליה.
 • תוכנית גאולה תעודד פיתוח מיזמים חדשניים בהובלת נשים.

קריטריונים להצגת מועמדות:

לצורך הגשת מועמדות ל תוכנית, על נשים צעירות מקהילות יהודיות בארץ ובחו"ל, לעמ וד
בכל התנאים שלהלן:

 1. אנגלית ברמה גבוהה.
 2. רקע וניסיון של פעילות, שהוכיחה מעורבות ומנהיגות באחד התחומים בהן פעלה
  גאולה כהן ז"ל וכמפורט להלן:
  1.2 פעילות המאופיינת בתמיכה במדינת ישראל;
  2.2 פעילות למען הקהילה היהודית;
  3.2 פעילות חינוכית המחזקת את הזהות היהודית;
  4.2 פעילות התורמת לעידוד עליה;
  5.2 פעילות התורמת לביטחון ישראל;
  6.2 פעילות בתחום הצדק החברתי.
 3. הצהרה בדבר ז מינות ומחויבות לת וכנית כנדרש בקול קורא זה

וועדה מיוחדת תבחר את המועמדות הראויות להיכלל בתוכנית, מבין העומדות בכל
התנאים שלעיל ואשר הגישו מעומדותן באופן הנדרש בקול קורא זה. בחירת המועמדות
המתאימות על סמך הנתונים האישיים של המועמדות וכן התרשמות בלתי אמצעית מהן.

כל מועמדת תעבור ראיון אישי ותידרש להגיש חיבור בן 500 מילים לפחות, בשפה
האנגלית, בו תציג את ניסיונה בפעילות ציבורית, מניעיה להצטרפות לתוכנית ומהם
הכישורים, הניסיון והתכונות שיש לה ורלוונטיים לתוכנית

המחויבות לתוכנית:
המשתתפות תתחייבנה להיות חלק מהפעילות לאורך שנה שלמה שתכלול:

 • סמינר בן כשלושה שבועות בישראל – על חשבון ההסתדרות הציונית העולמית
  (הסמינר יהיה בשפה האנגלית);
 • פיתוח והקמה של מיזם אישי; כל מועמדת תתבקש לכתוב על מיזם שהיא רוצה לפתח
  במהלך השנה. יועדפו מיזמים חדשים, אך קיימת אפשרות לאשר מיזמים קיימים,
  שהמועמדת רוצה לקדם ולהעשיר.
 • השתתפות בפגישות הדרכה והנחייה אישית וקבוצתית;
 • פעילות למען ישראל בקהילותיהן;
 • הצטרפות לפורום בוגרות מיזם גאולה.

 

הגשה ולוחות זמנים:
הגשת מועמדות בקובץ פורמט PDF יש להגיש עד לתאריך 2022/5/1 בשעה 00:12
שעון ישראל, באמצעות כתובת המייל: il.org.wzo@geula .

במסגרת ההגשה יש לצרף קורות חיים וכן מסמכים רלוונטיים התומכים בקריטריונים
להגשת מועמדות וכן כל מסמך רלוונטי אחר.

 

את המסמכים יש להגיש בשפה האנגלית
ניתן להגיש מועמדות ע"י המועמדת בעצמה ו/או באמצעות הקהילה ו/או הארגון בה פועלת
המעומדת.

תוצאות הקול קורא ימסרו במהלך חודש אוגוסט 2022 .

 

תנאים כלליים:

 1. אין לראות בפנייה זו משום פנייה מחייבת ו/או יצירת התחייבות מכל סוג שהוא.
 2. ההסתדרות הציונית העולמית לא תהיה כבולה למי מהמשיבים לפנייה ו/או לאיזה
  מההצעות שיוצעו.
 3. כל פרט מהמפורטים בקול קורא נתון לשינוי וההסתדרות הציונית העולמית שומרת על
  זכותה לערוך שינויים ככל שיידרש לרבות הארכת המועד להגשת מועמדות.
 4. ההסתדרות הציונית העולמית תהיה רשאית לבטל קול קורא זה מכל סיבה שהיא.
 5. ההסתדרות הציונית העולמית שומרת על מלוא זכויותיה ושיקול הדעת בכל הנוגע
  לאופן הליך ההתקשרות עם הזוכים בקול קורא.
 6. הפונים יישאו בכל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעתם ולא יחולו על ההסתדרות
  הציונית העולמית כל סוג של הוצאה.
 7. הפונים לא יהיו זכאים לכל החזר ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזק בכל
  הנוגע להשתתפות בהליך זה.