Справка

המגמה – עלייה

5/Dec/2019

בין 30 בנובמבר ל-2 בדצמבר, בשלוש הערים – בואנוס-איירס, רוסריו ומנדוזה נערכו ימי עיון, בהם הוקשה התכנית החדשה של המחלקה לעידוד העלייה בשם "מגמת העלייה". בשלושת ימי העיון הללו השתתפו כ-400 יהודים צעירים משלושת הכרכים הנ"ל בארגנטינה.

את התכנית החדשנית של המחלקה הציגה ראשת המחלקה מרינה רוזנברג קוריטני, אשר סיפרה על העיקרי התכנית, על ייעודה ואופן פעולתה וכמובן, בירכה את הנוכחים ואיחלה במהרה לפגשו אותם בארץ בתור עולים.

אשר ליום עיון עצמו, הוא הוקדש לכלל הנושאים, להם מוקדשת התכנית החדשה של המחלקה ואלו הן:

– הדמויות הבולטות של המנהיגות היהודית והציונית כמודל לדוגמה ולהשראה

– תולדות עם ישראל והתנועה הציונית והשפעתן על ההווה של המדינה היהודית ומגמות והתפתחותה עתידיות

תהליכי קבלות החלטות והגיון העומד מאחורי כל החלטה והחלטה – בדגש על קבלת החלטה לגבי העלייה כמובן

"הציונית בעידן הדיגיטלי"

– תדמיתה של מדינת ישראל בקרב יהדות העולם ובדעת הקהל הכלל עולמית

– כיווני הפעילות של מדינת ישראל בקרב יהודי התפוצות למען עידודם לעלות ארצה.