Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 24–30 אפריל

30/Apr/2022

תמונה: זאב ז'בוטינסקי

26 אפריל 1890 – באודסה מתכנסת האסיפה הכללית הראשונה של "החברה לתמיכה בבני ישראל עובדי אדמה בסוריה ובפלשטינא", הכינוי שניתן לחובבי ציון במסגרת רישיון הממשלה הרוסית. השם המקובל יותר – "הוועד האודסאי". בין החלטותיה: לפתוח משרד ביפו, לקידום נושאי ההתיישבות. בראשו יעמוד המהנדס זאב טיומקין.

26 אפריל 1949 – ראש הממשלה דוד ברן גוריון מודיע על הנהגת משטר צנע כלכלי. הוקם משרד ממשלתי המופקד על ביצוע מדיניות הצנעמשרד האספקה והתקצוב ובראשו ד"ר דב יוסף.

28 אפריל 1882 – תורכים חוששים מהתגברות העלייה היהודית. מטילים איסור על יהודי רוסיה להגר לארץ ישראל. האיסור מרפה את ידיהם של חלק מאנשי אגודת חובבי ציון, אף הרוב ממשיך בפעולה.

28 אפריל 1947 – בניו יורק נפתחת עצרת מיוחדת של האו"ם לדון בבעיית ארץ ישראל. ההנחה היא שהאו"ם יבקש מבריטניה להמשיך ולשלוט בארץ ישראל.

30 אפריל 1925 – זאב ז'בוטינסקי מקים  בפאריז תנועה פוליטית חדשהבעלת גישה ביקורתית (רוויזיוניסטית) כלפי ההנהגה הציוניתהתנועה הרוויזיוניסטית.