Справка

תלמידינו בישראל

6/Nov/2023

תלמידי האולפנים שלנו שעלו לארץ, שולחים לנו סרטונים המתארים את אינספור פעולות של המתנדבים שהתגייסו לסיוע הדדי בארץ עקב המלחמה. כך אנו מציגים לתלמידינו את עוצמתה ורוחה של החברה הישראלית.