Справка

מיזם חדש ומרענן של המחלקה לעידוד עלייה בצרפת

23/мар/2018

מיזם חדש ומרענן של המחלקה לעידוד עלייה בצרפת,

מחבר בין תלמידי אולפני העברית שמפעילה המחלקה (כ-125 כיתות פעילות בצרפת ובבלגיה), לבין סטודנטים ישראלים הלומדים באוניברסיטאות בצרפת.

העיקרון העומד מאחורי הפרויקט הוא קיום מפגשים בין הסטודנטים לבין התלמידים – המפגשים יתקיימו בעברית כמובן ובהן יתנהלו שיחות אישיות על כל נושא הקשור לחיים בישראל.

הסטודנטים יקיימו מפגשים אלה בהתנדבות ומאידך ייחשבו שעות המפגשים כשעות סטאז’, להן הם מחויבים במסגרת לימודיהם.

עם השקתה של התכנית היא התקבלה בהתלהבות רבה הן ע»י התלמידים ומוריהם והן ע»י הסטודנטים שהביעו עניין רב. 

אנו מאמינים כי פעילות «שגרירי העברית» בד בבד עם המשך הפעילויות השוטפות שמקיימת המחלקה, תוסיף נדבך חשוב למלאכת עידוד העלייה ולהכנת העולים לקליטה מוצלחת לאחר עלייתם – חזרתם הביתה.